Η απόφαση

‘’...Bλέποντες τόν εαυτόν μας, τό στράτευμα καί τούς πολίτας, εν γένει μικρούς καί μεγάλους παρ ελπίδα εστερημένους από όλα τά κατεπείγοντα αναγκαία τής ζωής πρό 40 ημέρας καί ότι επληρώσαμεν τά χρέη μας ως πιστοί στρατιώται τής πατρίδος εις στενήν πολιορκίαν ταύτην καί ότι, εάν μίαν ημέραν υπομείνωμεν περισσότερον, θέλομεν αποθάνει όρθιοι εις τούς δρόμους όλοι.. Θεωρούντες εκ τού άλλου ότι μάς εξέλιπεν κάθε ελπίς βοηθείας καί προμηθείας τόσον από τήν θάλασσαν καθώς καί από τήν ξηράν, ώστε νά δυνηθώμεν νά βαστάξωμεν, ενώ ευρισκόμεθα νικηταί τού εχθρού, αποφασίσαμεν ομοφώνως: H έξοδος μας νά γίνη βράδυ εις τάς δύο ώρας τής νυκτός 10 Aπριλίου, ημέρα Σάββατον καί ξημερώνοντας τών Bαϊων, κατά τό εξής σχέδιον, ή ελθη ή δέν έλθη βοήθεια...

Eν Mισολογγίω 10 Aπριλίου 1826.‘’

Σάββατο, 13 Μαρτίου 2021

ΑΚΟΥΣΕ ΛΟΙΠΟΝ ΤΟΥ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΤΟΥ ΠΑΤΡΟΣ ΣΟΥ... TΑΥΤΑ ΕΙΠΕ ΤΟΝ ΕΝΗΓΚΑΛΙΣΘΗ & ΤΟΝ ΑΠΟΧΑΙΡΕΤΗΣΕ...

 

Είπε ο Καψάλης στον υιό του:

‘’ - Μην κλαίε υιέ μου, μάλλον χαίρε διότι απέθανεν η μητήρ σου και δεν έπαθε τα δεινά της  τούρκικης αιχμαλωσίας, άκουσε  λοιπόν τους τελευταίους λόγους του πατρός σου. Διέξελθε μετά των λοιπών την εσπέραν ταύτην, προσπάθησε να σωθής και μη φροντίσεις περί έμου, εγώ είμαι ασθενής και προβεβηκώς, ουδεμίαν ελπίδα έχω συνδιεξερχόμενος να σωθώ και προτιμώ να αποθάνω εντός της πόλεως ή να αιχμαλωτισθώ επί της διεξούδου. ΄΄

Ταύτα είπε, τον ενηγκαλίσθη και τον αποχαιρέτησε, ο μεν υιός απεχωρίσθη του πατρός του κλαίων και διέλθων εσώθη, ο δε πατήρ, στηριζόμενος επί της βακτηρίας του, περιήλθε τας οδούς καλών ασθενείς και γέροντας να τον συνακολουθήσουν, πολλοί υπήκουσαν και συνέλθοντες εκλήσθησαν και ψάλλοντες οι μεν εξοδίους οι δε πατριωτικούς ύμνους προσγήνεγκαν εαυτούς ολοκάυτωμα επί τη εισβολή των εχθρών.

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΤΡΙΚΟΥΠΗ, ΙΣΤΟΡΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ, ΤΟΜΟΣ Γ’  σ. 342 - 3

‘’ Οι δε Μεσολογγίται εις όλον το διάστημα της πολιορκίας έδωκαν άπειρα δείγματα της καρτερίας και γενναιοψυχίας των , διότι ήταν εκ των πρώτων, όπου να ριψοκινδυνεύουν , οι πρώτοι εις τας μάχας και όπου ηρίστευον ελάμβαναν μόνοι σχεδόν και πάντοντε μέρος εις τας εξόδους , αφήνοντες κατά ταύτας τους πλειότερους νεκρούς και επέστρεφαν με τους περισσότερους τραυματίας. Εφύλαττον δε πάντοτε τας πλέον επικινδύνους θέσεις και ως πυροβολισταί εις τα κανονοστάσια και με τα τουφέκια εστέκοντο εις τας επάλξεις ’’ ΣΤΡΑΤΗΓΟΣ ΣΠΥΡΟΜΗΛΙΟΣ