Η απόφαση

‘’...Bλέποντες τόν εαυτόν μας, τό στράτευμα καί τούς πολίτας, εν γένει μικρούς καί μεγάλους παρ ελπίδα εστερημένους από όλα τά κατεπείγοντα αναγκαία τής ζωής πρό 40 ημέρας καί ότι επληρώσαμεν τά χρέη μας ως πιστοί στρατιώται τής πατρίδος εις στενήν πολιορκίαν ταύτην καί ότι, εάν μίαν ημέραν υπομείνωμεν περισσότερον, θέλομεν αποθάνει όρθιοι εις τούς δρόμους όλοι.. Θεωρούντες εκ τού άλλου ότι μάς εξέλιπεν κάθε ελπίς βοηθείας καί προμηθείας τόσον από τήν θάλασσαν καθώς καί από τήν ξηράν, ώστε νά δυνηθώμεν νά βαστάξωμεν, ενώ ευρισκόμεθα νικηταί τού εχθρού, αποφασίσαμεν ομοφώνως: H έξοδος μας νά γίνη βράδυ εις τάς δύο ώρας τής νυκτός 10 Aπριλίου, ημέρα Σάββατον καί ξημερώνοντας τών Bαϊων, κατά τό εξής σχέδιον, ή ελθη ή δέν έλθη βοήθεια...

Eν Mισολογγίω 10 Aπριλίου 1826.‘’

Σάββατο, 11 Μαρτίου 2017

ΗΤΟΝ ΕΚΕΙ ΚΑΙ Ο ΘΑΝ. ΡΑΖΗΣ-ΚΟΤΣΙΚΑΣ, ΝΟΤΗΣ ΛΕΓΕΙ... ‘’ΕΤΟΛΜΗΣΕΤΕ ΝΑ ΖΗΤΗΣΕΤΕ ΟΚΤΩ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΑΡΜΑΤΑ, ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΑΧΝΙΖΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟ ΑΙΜΑ ΣΑΣ.... ‘’


Ήτον εκεί και ο Θαν. Ραζης-Κότσικας, -          Άρχισε λέγει, και γράψε, και μη ακούς κανέναν πλέον.

Νότης λέγει:  -     Αφήστε μοι να υπαγορεύσω εγώ και αν δεν σας αρέση το χαλνούμεν

Προς τους υψηλούς βεζιράδες

Ελάβαμεν το γραμμά σας σήμερον. Ημείς, αγάδες, κουβέντα δεν εζητήσαμαν να κάμωμεν, εσείς επέμψατε πρώτον και την εξητήσατε. Βλέπομεν εις το γράμμα σας να ζητήτε άρματα και απορούμεν πως ετολμήσετε να ζητήσετε οκτώ χιλιάδες άρματα, τα οποία αχνίζουν από το αίμα σας, και να σας τα δώσωμεν με τα χέρια μας.
Τώρα βλέπομεν ότι εκείνο όπου θέλετε εσείς, δεν γίνεται, ούτε όμως και εκείνο όπου θέλομεν ημείς – και θα γίνη εκίνο όπου ο Θεός  αποφάσισεν....

Εν Μισολογγίω την 22αν Μαρτίου 1826  
Η ΦΡΟΥΡΑ ΤΟΥ ΜΙΣΟΛΟΓΓΙΟΥ


‘’ Οι δε Μεσολογγίται εις όλον το διάστημα της πολιορκίας έδωκαν άπειρα δείγματα της καρτερίας και γενναιοψυχίας των , διότι ήταν εκ των πρώτων, όπου να ριψοκινδυνεύουν , οι πρώτοι εις τας μάχας και όπου ηρίστευον ελάμβαναν μόνοι σχεδόν και πάντοντε μέρος εις τας εξόδους , αφήνοντες κατά ταύτας τους πλειότερους νεκρούς και επέστρεφαν με τους περισσότερους τραυματίας. Εφύλαττον δε πάντοτε τας πλέον επικινδύνους θέσεις και ως πυροβολισταί εις τα κανονοστάσια και με τα τουφέκια εστέκοντο εις τας επάλξεις ’’ ΣΤΡΑΤΗΓΟΣ ΣΠΥΡΟΜΗΛΙΟΣ