Η απόφαση

‘’...Bλέποντες τόν εαυτόν μας, τό στράτευμα καί τούς πολίτας, εν γένει μικρούς καί μεγάλους παρ ελπίδα εστερημένους από όλα τά κατεπείγοντα αναγκαία τής ζωής πρό 40 ημέρας καί ότι επληρώσαμεν τά χρέη μας ως πιστοί στρατιώται τής πατρίδος εις στενήν πολιορκίαν ταύτην καί ότι, εάν μίαν ημέραν υπομείνωμεν περισσότερον, θέλομεν αποθάνει όρθιοι εις τούς δρόμους όλοι.. Θεωρούντες εκ τού άλλου ότι μάς εξέλιπεν κάθε ελπίς βοηθείας καί προμηθείας τόσον από τήν θάλασσαν καθώς καί από τήν ξηράν, ώστε νά δυνηθώμεν νά βαστάξωμεν, ενώ ευρισκόμεθα νικηταί τού εχθρού, αποφασίσαμεν ομοφώνως: H έξοδος μας νά γίνη βράδυ εις τάς δύο ώρας τής νυκτός 10 Aπριλίου, ημέρα Σάββατον καί ξημερώνοντας τών Bαϊων, κατά τό εξής σχέδιον, ή ελθη ή δέν έλθη βοήθεια...

Eν Mισολογγίω 10 Aπριλίου 1826.‘’

Παρασκευή, 18 Νοεμβρίου 2011

ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΡΗΣΕΙΣ & ΑΠΟΦΘΕΓΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ (Δ’ ΜΕΡΟΣ)


ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΡΗΣΕΙΣ & ΑΠΟΦΘΕΓΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ (Δ’ ΜΕΡΟΣ)
‘’Το Μεσολόγγι δεν υπάρχει πια, ο τόπος όπου είταν το Μεσολόγγι  θα μένει ιερός. Μια πολιορκία για πάντα αλησμόνητη προσφέρει μια υπέροχη σελίδα στην ιστορία.‘’
Camille Paganel «Missolonghi n’est plus» σελ. 25

‘’ Κι’ αυτοί ακόμα οι εχθροί  ομολογούν , πως το θάρρος κ’ η αντοχή των πολιορκημένων  έφτασαν τ’ ακρότατα όρια.‘’
Thomas Gordon «History of the Greek Revolution» σελ. 243

‘’Δε θα προσπαθήσω να κάνω στην κοινή γνώμη μια καθυστερημένη έκκληση για την ιερή υπόθεση των Ελλήνων  κρίθηκε από τους λαούς και πλήθος συγγραφείς απόδειξαν , πολύ καλύτερα από μένα, πόσο είναι δίκια. Και τα ερείπια του Μεσολογγίου , όπου ακόμα καπνίζουν , είναι γεμάτα από μια τέτοια ευφράδεια , που καμία άλλη δεν μπορεί να συγκριθεί μ’ αυτή.‘’

‘’Η δολοφονία ενός ολόκληρου έθνους , το φριχτό τούτο έγκλημα, το μεγαλύτερο που ο σύγχρονος πολιτισμός μας θα δεί να συντελείται, δε πραγματοποιήθηκε ολοκληρωτικά ακόμα . Ας το επλίζουμε. Μένει στους Ελληνες ένας σύμμαχος πολύ πιο δυνατός απ’ όσο τον φαντάζονται , η απελπισία .‘’
Chennechot «Histoire de la regeneration de la Grece» σελ. 1  

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

‘’ Οι δε Μεσολογγίται εις όλον το διάστημα της πολιορκίας έδωκαν άπειρα δείγματα της καρτερίας και γενναιοψυχίας των , διότι ήταν εκ των πρώτων, όπου να ριψοκινδυνεύουν , οι πρώτοι εις τας μάχας και όπου ηρίστευον ελάμβαναν μόνοι σχεδόν και πάντοντε μέρος εις τας εξόδους , αφήνοντες κατά ταύτας τους πλειότερους νεκρούς και επέστρεφαν με τους περισσότερους τραυματίας. Εφύλαττον δε πάντοτε τας πλέον επικινδύνους θέσεις και ως πυροβολισταί εις τα κανονοστάσια και με τα τουφέκια εστέκοντο εις τας επάλξεις ’’ ΣΤΡΑΤΗΓΟΣ ΣΠΥΡΟΜΗΛΙΟΣ