Η απόφαση

‘’...Bλέποντες τόν εαυτόν μας, τό στράτευμα καί τούς πολίτας, εν γένει μικρούς καί μεγάλους παρ ελπίδα εστερημένους από όλα τά κατεπείγοντα αναγκαία τής ζωής πρό 40 ημέρας καί ότι επληρώσαμεν τά χρέη μας ως πιστοί στρατιώται τής πατρίδος εις στενήν πολιορκίαν ταύτην καί ότι, εάν μίαν ημέραν υπομείνωμεν περισσότερον, θέλομεν αποθάνει όρθιοι εις τούς δρόμους όλοι.. Θεωρούντες εκ τού άλλου ότι μάς εξέλιπεν κάθε ελπίς βοηθείας καί προμηθείας τόσον από τήν θάλασσαν καθώς καί από τήν ξηράν, ώστε νά δυνηθώμεν νά βαστάξωμεν, ενώ ευρισκόμεθα νικηταί τού εχθρού, αποφασίσαμεν ομοφώνως: H έξοδος μας νά γίνη βράδυ εις τάς δύο ώρας τής νυκτός 10 Aπριλίου, ημέρα Σάββατον καί ξημερώνοντας τών Bαϊων, κατά τό εξής σχέδιον, ή ελθη ή δέν έλθη βοήθεια...

Eν Mισολογγίω 10 Aπριλίου 1826.‘’

Οπλισμός Αγωνιστών 1821
Το καριοφίλι ήταν όπλο εμπροσθογεμές, λειόκανο και λειτουργούσε έως το 1820 περίπου με μηχανισμό πυροδότησης πυρόλιθου(τσακμακόπετρα) μία ισπάνική επινόηση, πολλές φορές δεν πυροδοτούσε εξαιτίας κυρίως των ιδιαίτερων καιρικών συνθηκών. Οι αγωνιστές αποκαλούσαν τον πυριτόλιθο «ντουφεκόπετρα» ή «ατσαλόπετρα».

Η μακριά κάννη προσέδιδε στο καριοφίλι μεγαλύτερη ευθυβολία και στο βόλι μεγαλύτερη επιτάχυνση και κρουστική ισχύ. Επέτρεπε στους αγωνιστές να στοχεύουν σε σχετικά μεγέλο βεληνεκές για την εποχή, περίπου 500 μ, αλλά στην πραγματικότητα ήταν αποτελεσματικό σε απόσταση 300-400 μ. για την ευστοχία του όπλου έπρεπε να στηρίζεται. Το μήκος του ήταν μεταξύ 1,20 και 1,70 με ιδιαίτερης μορφης κοντάκι με κοίλο περίγραμμα στην πάνω και πλαϊνή πλευρά και ελαφρά κυρτό στην κάτω. Τα πρώτα καριοφίλια εμφανίζονται περίπου στο 1750, ήταν ένα βαρύ & δύσχρηστο όπλο και οι μηχανισμοί πυροδοτήσεώς τους προέρχονταν κυρίως από την Ιταλία.

Η ονομασία του μάλλον προέρχεται από το Βενετικό εργοστάσιο κατασκευής όπλων, "CΑRLΟ E. FIGLI" (Κάρλο και υιοί) το οποίο και κατασκεύασε το πρώτο καριοφίλι. Στην Ελλάδα οι πόλεις που το κατασκεύαζαν ήταν η Δημητσάνα και η Νάουσα.
‘’ Οι δε Μεσολογγίται εις όλον το διάστημα της πολιορκίας έδωκαν άπειρα δείγματα της καρτερίας και γενναιοψυχίας των , διότι ήταν εκ των πρώτων, όπου να ριψοκινδυνεύουν , οι πρώτοι εις τας μάχας και όπου ηρίστευον ελάμβαναν μόνοι σχεδόν και πάντοντε μέρος εις τας εξόδους , αφήνοντες κατά ταύτας τους πλειότερους νεκρούς και επέστρεφαν με τους περισσότερους τραυματίας. Εφύλαττον δε πάντοτε τας πλέον επικινδύνους θέσεις και ως πυροβολισταί εις τα κανονοστάσια και με τα τουφέκια εστέκοντο εις τας επάλξεις ’’ ΣΤΡΑΤΗΓΟΣ ΣΠΥΡΟΜΗΛΙΟΣ