Η απόφαση

‘’...Bλέποντες τόν εαυτόν μας, τό στράτευμα καί τούς πολίτας, εν γένει μικρούς καί μεγάλους παρ ελπίδα εστερημένους από όλα τά κατεπείγοντα αναγκαία τής ζωής πρό 40 ημέρας καί ότι επληρώσαμεν τά χρέη μας ως πιστοί στρατιώται τής πατρίδος εις στενήν πολιορκίαν ταύτην καί ότι, εάν μίαν ημέραν υπομείνωμεν περισσότερον, θέλομεν αποθάνει όρθιοι εις τούς δρόμους όλοι.. Θεωρούντες εκ τού άλλου ότι μάς εξέλιπεν κάθε ελπίς βοηθείας καί προμηθείας τόσον από τήν θάλασσαν καθώς καί από τήν ξηράν, ώστε νά δυνηθώμεν νά βαστάξωμεν, ενώ ευρισκόμεθα νικηταί τού εχθρού, αποφασίσαμεν ομοφώνως: H έξοδος μας νά γίνη βράδυ εις τάς δύο ώρας τής νυκτός 10 Aπριλίου, ημέρα Σάββατον καί ξημερώνοντας τών Bαϊων, κατά τό εξής σχέδιον, ή ελθη ή δέν έλθη βοήθεια...

Eν Mισολογγίω 10 Aπριλίου 1826.‘’

Τρίτη, 19 Απριλίου 2016

ΠΟΙΟΣ ΕΙΝ’ ΕΚΕΙΝΟΣ ΠΟΥ ΘΕΛΕΙ ΝΑ ΠΑΡΑΔΩΣΗ ΤΟ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ; ΠΟΙΟΣ ΕΙΝ’ ΕΚΕΙΝΟΣ ΠΟΥ ΘΑ ΤΟ ΠΩΛΗΣΗ; ΠΑΡΑΔΕΣ ΘΕΛΕΙ; ΑΣ ΠΑΡΗ ΠΑΡΑΔΕΣ...
Ο Θανάσης Ραζηκότσικας, μεταξύ αυτών, ο ήρωας της δευτέρας πολιορκίας, έξω φρενών, επί τη ιδέα της προδοσίας, έπσευσε με ντελαλήδες να καλέση τον λαό του Μεσολογγίου δια να του ομιλήση.

Οι Μεσολογγίται συνήλθον, και εις το μέσον της συνελεύσεως παρουσιάσθη ο Ραζηκότσικας κρατών την φουστανέλλα του ανασηκωμένη εν είδει σάκου. Η βροντώδης φωνή του ηκούσθη:

-    ΠΟΙΟΣ ΕΙΝ’ ΕΚΕΙΝΟΣ ΠΟΥ ΘΕΛΕΙ ΝΑ ΠΑΡΑΔΩΣΗ ΤΟ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ; ΠΟΙΟΣ ΕΙΝ’ ΕΚΕΙΝΟΣ ΠΟΥ ΘΑ ΤΟ ΠΩΛΗΣΗ;
ΠΑΡΑΔΕΣ ΘΕΛΕΙ; ΑΣ ΠΑΡΗ ΠΑΡΑΔΕΣ...

Και χώνων το χέρι εις την διπλωμένην φουστανέλλαν, ηρχίζε να αρπάζει με την φούχτα τ’ ασημένια νομίσματα και να τα σκορπά προς το πλήθος.....


Κ.Α. ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ, Οι Μεσολογγίται σελ. 46-47‘’ Οι δε Μεσολογγίται εις όλον το διάστημα της πολιορκίας έδωκαν άπειρα δείγματα της καρτερίας και γενναιοψυχίας των , διότι ήταν εκ των πρώτων, όπου να ριψοκινδυνεύουν , οι πρώτοι εις τας μάχας και όπου ηρίστευον ελάμβαναν μόνοι σχεδόν και πάντοντε μέρος εις τας εξόδους , αφήνοντες κατά ταύτας τους πλειότερους νεκρούς και επέστρεφαν με τους περισσότερους τραυματίας. Εφύλαττον δε πάντοτε τας πλέον επικινδύνους θέσεις και ως πυροβολισταί εις τα κανονοστάσια και με τα τουφέκια εστέκοντο εις τας επάλξεις ’’ ΣΤΡΑΤΗΓΟΣ ΣΠΥΡΟΜΗΛΙΟΣ