Η απόφαση

‘’...Bλέποντες τόν εαυτόν μας, τό στράτευμα καί τούς πολίτας, εν γένει μικρούς καί μεγάλους παρ ελπίδα εστερημένους από όλα τά κατεπείγοντα αναγκαία τής ζωής πρό 40 ημέρας καί ότι επληρώσαμεν τά χρέη μας ως πιστοί στρατιώται τής πατρίδος εις στενήν πολιορκίαν ταύτην καί ότι, εάν μίαν ημέραν υπομείνωμεν περισσότερον, θέλομεν αποθάνει όρθιοι εις τούς δρόμους όλοι.. Θεωρούντες εκ τού άλλου ότι μάς εξέλιπεν κάθε ελπίς βοηθείας καί προμηθείας τόσον από τήν θάλασσαν καθώς καί από τήν ξηράν, ώστε νά δυνηθώμεν νά βαστάξωμεν, ενώ ευρισκόμεθα νικηταί τού εχθρού, αποφασίσαμεν ομοφώνως: H έξοδος μας νά γίνη βράδυ εις τάς δύο ώρας τής νυκτός 10 Aπριλίου, ημέρα Σάββατον καί ξημερώνοντας τών Bαϊων, κατά τό εξής σχέδιον, ή ελθη ή δέν έλθη βοήθεια...

Eν Mισολογγίω 10 Aπριλίου 1826.‘’

Κυριακή, 27 Νοεμβρίου 2011

ΔΙΑΤΑΞΗ ΔΥΝΑΜΕΩΝ ΧΙΛΙΑΡΧΙΩΝ ΣΤΗΝ ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ

ΔΙΑΤΑΞΗ ΔΥΝΑΜΕΩΝ ΧΙΛΙΑΡΧΙΩΝ ΣΤΗΝ ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ

1.   Χιλιαρχία Διαμάντη Ζέρβα                                          Άνδρες  470 
2.   Ζ’ Χιλιαρχία(Γαρδικιώτη Γρίβα)                                    Άνδρες  664
3.   Χιλιαρχία (Νάση Νίκα)                                               Άνδρες  640 
4.   Σώμα Χιλίαρχου Γεωρ. Νικολού Βαρνακιώτη                  Άνδρες  309
5.   Σώμα Χιλίαρχου Κώστα Βλαχόπουλου                           Άνδρες  360
6.   Σώμα Χιλίαρχου Γιώργου Τσόγκα                                Άνδρες  180 
7.   Σώμα Χιλίαρχου Στάθη Κατζικογιάννη                          Άνδρες  179
8.   Σώμα Χιλίαρχου Δήμου Τζέλιου                                  Άνδρες  150
9.   Σώμα Χιλίαρχου Χρήστου Μακρή                                 Άνδρες  91
10. Σώμα Πεντακοσίαρχου Τζάμη Γριβογιώργου                 Άνδρες  50
11. Σώμα Πεντακοσίαρχου  Φώτη Κουσουρή                      Άνδρες  70
12. Σώμα Οπλαρχηγού  Γιαννάκη Ράγκου                         Άνδρες  148
13. Σώμα Οπλαρχηγού  Γιαννάκη Στάικου                        Άνδρες  139
14. Σώμα Οπλαρχηγού  Νάση Ζέρβα                                Άνδρες  183
15. Σώμα Οπλαρχηγού  Θοδωρή Μαγγίνα                         Άνδρες  70
16. Σώμα Οπλαρχηγού  Βασίλη Σκαλτζά                           Άνδρες  44
17. Σώμα Οπλαρχηγού  Γ. Θωμόπουλου                            Άνδρες  90
18. Σώμα Οπλαρχηγού  Γ. Ρούτσου                                  Άνδρες  71
19. Σώμα Οπλαρχηγού  Ηγούμενου Ιωαννίκιου                  Άνδρες  34
20. Σώμα Οπλαρχηγού  Κ. Λάππα                                   Άνδρες  27
21. Σώμα Οπλαρχηγού  Βασίλη Γενιά                               Άνδρες  86
22. Σώμα Οπλαρχηγού  Κώστα Μπότσαρη                         Άνδρες  42
23. Σώμα Οπλαρχηγού  Νικολάου Μπουρμπουτσιώτη          Άνδρες  7
24. Σώμα Οπλαρχηγού  Γ. Βελή                                       Άνδρες  64
25. Σώμα Οπλαρχηγού  Νικολάου Ροντηρόπουλου               Άνδρες  35
26. Σώμα Οπλαρχηγού  Φλώρου Γρίβα                              Άνδρες  108
27. Σώμα «Πυροβολιστών»                                            Άνδρες  23
28. «Φρουρά» Denzel                                                   Άνδρες  31
                                                                          Σύνολο : 4.379

*Χιλιαρχία Πελοποννήσου Εκτελεστική Δύναμις  Άνδρες 500
*Χιλιαρχίες Ανατολικής Στερεάς  (Αριθμός : 17 - Άνδρες 5.114

ΧΙΛΙΑΡΧΙΕΣ
Αντιστοιχούσε προς το τάγμα, ενώ ο χιλίαρχος αντιστοιχούσε προς τον ταγματάρχη. Δημιουργήθηκαν για πρώτη φορά με ψήφισμα στην Α' Εθνική Συνέλευση της 9ης Ιανουαρίου 1822. Κάθε Χιλιαρχία διαιρείτο σε δύο πεντακονταρχίες, δέκα εκατονταρχίες και διέθετε  δύναμη 1125 ανδρών αλλά ποτέ δεν ξεπέρασε το 50% και κυμάνθηκε μεταξύ 400-650 ανδρών.  Στο επιτελείο της χιλιαρχίας ανήκε ο χιλίαρχος που την διοικούσε, ένας υποχιλίαρχος, ένας ταξίαρχος, ένας γιατρός, ένας χειρούργος, ένας φροντιστής και ένας παπάς. Το 1828 ο αριθμός των χιλιάρχων ορίστηκε σε τρεις, ενώ η χιλιαρχία οργανώθηκε σε δύο πεντακοσιαρχίες, από πέντε εκατονταρχίες η κάθε μία. Στο επιτελείο της χιλιαρχίας προστέθηκε ένας υπασπιστής, ένας γραμματέας, ένας ταμίας, δύο σημαιοφόροι και δύο σαλπιγκτές, ένας σε κάθε πεντακοσιαρχία. Μετά την μάχη της Πέτρας οι χιλιαρχίες καταργήθηκαν και αντικαταστάθηκαν από 13 ελαφρά τάγματα.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

‘’ Οι δε Μεσολογγίται εις όλον το διάστημα της πολιορκίας έδωκαν άπειρα δείγματα της καρτερίας και γενναιοψυχίας των , διότι ήταν εκ των πρώτων, όπου να ριψοκινδυνεύουν , οι πρώτοι εις τας μάχας και όπου ηρίστευον ελάμβαναν μόνοι σχεδόν και πάντοντε μέρος εις τας εξόδους , αφήνοντες κατά ταύτας τους πλειότερους νεκρούς και επέστρεφαν με τους περισσότερους τραυματίας. Εφύλαττον δε πάντοτε τας πλέον επικινδύνους θέσεις και ως πυροβολισταί εις τα κανονοστάσια και με τα τουφέκια εστέκοντο εις τας επάλξεις ’’ ΣΤΡΑΤΗΓΟΣ ΣΠΥΡΟΜΗΛΙΟΣ