Η απόφαση

‘’...Bλέποντες τόν εαυτόν μας, τό στράτευμα καί τούς πολίτας, εν γένει μικρούς καί μεγάλους παρ ελπίδα εστερημένους από όλα τά κατεπείγοντα αναγκαία τής ζωής πρό 40 ημέρας καί ότι επληρώσαμεν τά χρέη μας ως πιστοί στρατιώται τής πατρίδος εις στενήν πολιορκίαν ταύτην καί ότι, εάν μίαν ημέραν υπομείνωμεν περισσότερον, θέλομεν αποθάνει όρθιοι εις τούς δρόμους όλοι.. Θεωρούντες εκ τού άλλου ότι μάς εξέλιπεν κάθε ελπίς βοηθείας καί προμηθείας τόσον από τήν θάλασσαν καθώς καί από τήν ξηράν, ώστε νά δυνηθώμεν νά βαστάξωμεν, ενώ ευρισκόμεθα νικηταί τού εχθρού, αποφασίσαμεν ομοφώνως: H έξοδος μας νά γίνη βράδυ εις τάς δύο ώρας τής νυκτός 10 Aπριλίου, ημέρα Σάββατον καί ξημερώνοντας τών Bαϊων, κατά τό εξής σχέδιον, ή ελθη ή δέν έλθη βοήθεια...

Eν Mισολογγίω 10 Aπριλίου 1826.‘’

Τρίτη, 10 Ιουλίου 2012

ΝΤΟΥΛΑΜΑΣ ή ΦΟΥΣΤΑΝΕΛΛΑ , Η ΕΝΔΥΜΑΣΙΑ ΤΩΝ ΑΓΩΝΙΣΤΩΝ ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ & ΔΥΤΙΚΗ ΡΟΥΜΕΛΗ


ΝΤΟΥΛΑΜΑΣ ή ΦΟΥΣΤΑΝΕΛΛΑ  , Η ΕΝΔΥΜΑΣΙΑ ΤΩΝ ΑΓΩΝΙΣΤΩΝ ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ & ΔΥΤΙΚΗ ΡΟΥΜΕΛΗ
''Στο κεφάλι φορούσαν κόκκινο ΦΕΣΙ τυλιγμένο μ’ ένα  πολύχρωμο σάλι. Τα κεφάλια ΞΥΡΙΣΜΕΝΑ ΜΠΡΟΣΤΑ . Τα μαλλιά τους ήσαν ΜΑΚΡΙΑ ΚΑΙ ΣΤΕΡΕΩΝΟΝΤΑΝ ή ΔΕΝΟΝΤΑΝ ΠΙΣΩ ΑΠΟ ΤΟ ΦΕΣΙ .  Ελαφριά η φορεσιά τους. Μια ΠΟΥΚΑΜΙΣΑ που έσφιγγε στην μέση και ένα ΣΙΛΑΧΙ ή ζουνάρι τυλιγμένο πολλές φορές. Ένα ΓΕΛΕΚΙ, κεντημένο χωρίς γιακά και κουμπιά .Η ΦΟΥΣΤΑΝΕΛΛΑ ,το βρακί και τα τσαρούχια συμπλήρωναν την αμφίεση.''
WILLIAM BLACK (Άγγλος Ιατρός χειρούργος σε βρετανικό πολεμικό πλοίο )

''Οι Έλληνες  έγδερναν τα σκοτωμένα άλογα των Τούρκων και τα έφτιαχναν τσαρούχια με την τριχωτή όψη προς τα έξω. ''
Αναφορά για τους Αιτωλοακαρνάνες από τον  Πρώσσο υπολοχαγό Adolph vou Lubtow ακόλουθος του Στρατηγού Νόρμαν .

‘’ Οι δε Μεσολογγίται εις όλον το διάστημα της πολιορκίας έδωκαν άπειρα δείγματα της καρτερίας και γενναιοψυχίας των , διότι ήταν εκ των πρώτων, όπου να ριψοκινδυνεύουν , οι πρώτοι εις τας μάχας και όπου ηρίστευον ελάμβαναν μόνοι σχεδόν και πάντοντε μέρος εις τας εξόδους , αφήνοντες κατά ταύτας τους πλειότερους νεκρούς και επέστρεφαν με τους περισσότερους τραυματίας. Εφύλαττον δε πάντοτε τας πλέον επικινδύνους θέσεις και ως πυροβολισταί εις τα κανονοστάσια και με τα τουφέκια εστέκοντο εις τας επάλξεις ’’ ΣΤΡΑΤΗΓΟΣ ΣΠΥΡΟΜΗΛΙΟΣ