Η απόφαση

‘’...Bλέποντες τόν εαυτόν μας, τό στράτευμα καί τούς πολίτας, εν γένει μικρούς καί μεγάλους παρ ελπίδα εστερημένους από όλα τά κατεπείγοντα αναγκαία τής ζωής πρό 40 ημέρας καί ότι επληρώσαμεν τά χρέη μας ως πιστοί στρατιώται τής πατρίδος εις στενήν πολιορκίαν ταύτην καί ότι, εάν μίαν ημέραν υπομείνωμεν περισσότερον, θέλομεν αποθάνει όρθιοι εις τούς δρόμους όλοι.. Θεωρούντες εκ τού άλλου ότι μάς εξέλιπεν κάθε ελπίς βοηθείας καί προμηθείας τόσον από τήν θάλασσαν καθώς καί από τήν ξηράν, ώστε νά δυνηθώμεν νά βαστάξωμεν, ενώ ευρισκόμεθα νικηταί τού εχθρού, αποφασίσαμεν ομοφώνως: H έξοδος μας νά γίνη βράδυ εις τάς δύο ώρας τής νυκτός 10 Aπριλίου, ημέρα Σάββατον καί ξημερώνοντας τών Bαϊων, κατά τό εξής σχέδιον, ή ελθη ή δέν έλθη βοήθεια...

Eν Mισολογγίω 10 Aπριλίου 1826.‘’

Δευτέρα, 31 Οκτωβρίου 2011

ΜΑΚΡΗΣ Ο ΖΥΓΙΩΤΗΣ

ΜΑΚΡΗΣ Ο ΖΥΓΙΩΤΗΣ

‘’ Ένοιωσε το θανατό του , τον Αύγουστο του 1841. Ντύθηκε τ’ αρματά του, κίνησε από το Μεσολόγγι και πήγε στο χωριό του πούμενε με τη γυναίκα του. Εκεί έπεσε στο στρώμα, μα δεν ξαναθηκώθηκε. Μια μέρα έβαλε τη γυναίκα να καθίση στο πλευρό του και της είπε :

Χλιμμένη γριά ! Έρχεται ο Τάταρης (ταχυδρόμος = ο Χάρος) να πάρη την ψυχή μου. Μοιρολόγα των ήρωα σου!

Η γριά δεν ήθελε , μα τι να κάμη; Αρχίζει να του τραγουδή το κλέφτικο τραγούδι που αγαπούσε. Αυτός στα μάτια την κυτούσε , άκουγε το τραγούδι το παλιό κ’ έβλεπε με το νού τα περασμένα του. Έτσι πέθανε ο ήρωας του Μεσολογγίου (1) ‘’

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΙΩΝ 10η 7βρ 1841 – ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ

(1)Είχε στεφανωθή μ’ αγάπη τη γυναίκα του στο Μεσολόγγι. «Ο ήρωας μου συνήθιζε να λέη αυτή αντίς «ο άντρας μου» »

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

‘’ Οι δε Μεσολογγίται εις όλον το διάστημα της πολιορκίας έδωκαν άπειρα δείγματα της καρτερίας και γενναιοψυχίας των , διότι ήταν εκ των πρώτων, όπου να ριψοκινδυνεύουν , οι πρώτοι εις τας μάχας και όπου ηρίστευον ελάμβαναν μόνοι σχεδόν και πάντοντε μέρος εις τας εξόδους , αφήνοντες κατά ταύτας τους πλειότερους νεκρούς και επέστρεφαν με τους περισσότερους τραυματίας. Εφύλαττον δε πάντοτε τας πλέον επικινδύνους θέσεις και ως πυροβολισταί εις τα κανονοστάσια και με τα τουφέκια εστέκοντο εις τας επάλξεις ’’ ΣΤΡΑΤΗΓΟΣ ΣΠΥΡΟΜΗΛΙΟΣ