Η απόφαση

‘’...Bλέποντες τόν εαυτόν μας, τό στράτευμα καί τούς πολίτας, εν γένει μικρούς καί μεγάλους παρ ελπίδα εστερημένους από όλα τά κατεπείγοντα αναγκαία τής ζωής πρό 40 ημέρας καί ότι επληρώσαμεν τά χρέη μας ως πιστοί στρατιώται τής πατρίδος εις στενήν πολιορκίαν ταύτην καί ότι, εάν μίαν ημέραν υπομείνωμεν περισσότερον, θέλομεν αποθάνει όρθιοι εις τούς δρόμους όλοι.. Θεωρούντες εκ τού άλλου ότι μάς εξέλιπεν κάθε ελπίς βοηθείας καί προμηθείας τόσον από τήν θάλασσαν καθώς καί από τήν ξηράν, ώστε νά δυνηθώμεν νά βαστάξωμεν, ενώ ευρισκόμεθα νικηταί τού εχθρού, αποφασίσαμεν ομοφώνως: H έξοδος μας νά γίνη βράδυ εις τάς δύο ώρας τής νυκτός 10 Aπριλίου, ημέρα Σάββατον καί ξημερώνοντας τών Bαϊων, κατά τό εξής σχέδιον, ή ελθη ή δέν έλθη βοήθεια...

Eν Mισολογγίω 10 Aπριλίου 1826.‘’

Πέμπτη, 1 Δεκεμβρίου 2011

ΑΡΧΗΓΟΣ ΤΩΝ ΕΝΤΟΠΙΩΝ


ΑΡΧΗΓΟΣ ΤΩΝ ΕΝΤΟΠΙΩΝ

‘‘ Όπως ο Αυγερινός διασκορπίζει στιλπνοτέρας τας αδαμαντίνους ακτίνας τουεν μέσω των άλλων αστέρων, εις ανήρ δια την περίνοιαν αυτού εν ταις βουλαίς, δια το αγνόν θάρρος, δια την ακιβδήλωτον  μεγαλοφρωσύνην, δια το συναίσθημα το παρθενικόν της τιμής, φεγγοβολέι υπέρ πάντας ο Αθανάσιος Ραζηκότσικας.
Υψηλόν μάλλον και κομψόν είναι ως νεαράς καλλικάρπου  ελαίας το ανάστημα του εικοσιπενταετούς πολεμιστού χαλυβδίνας εις τα κνήμας και τους βραχίονας και το σώμα όλον, ευρέα τα στέρνα και αδρόν τον τράχηλον τον μύστακα έχει πυκνόν , κόμη μακροτάτη καστανή καλύπτει τους ώμους αυτού, ως κρυστάλλινον είναι λείον το μέτωπο του το υψηλόν και διαυγείς λάμπουσιν εκ προσηνείας ,αλλά και αδιατρέπτου αποφάσεως , οι καστανοί οφθαλμοί του.’’

 Περιγραφή Κ. Ζησίου (Τα Πάτρια Β’ αρ 23 16 Αυγούστου 1903)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

‘’ Οι δε Μεσολογγίται εις όλον το διάστημα της πολιορκίας έδωκαν άπειρα δείγματα της καρτερίας και γενναιοψυχίας των , διότι ήταν εκ των πρώτων, όπου να ριψοκινδυνεύουν , οι πρώτοι εις τας μάχας και όπου ηρίστευον ελάμβαναν μόνοι σχεδόν και πάντοντε μέρος εις τας εξόδους , αφήνοντες κατά ταύτας τους πλειότερους νεκρούς και επέστρεφαν με τους περισσότερους τραυματίας. Εφύλαττον δε πάντοτε τας πλέον επικινδύνους θέσεις και ως πυροβολισταί εις τα κανονοστάσια και με τα τουφέκια εστέκοντο εις τας επάλξεις ’’ ΣΤΡΑΤΗΓΟΣ ΣΠΥΡΟΜΗΛΙΟΣ