Η απόφαση

‘’...Bλέποντες τόν εαυτόν μας, τό στράτευμα καί τούς πολίτας, εν γένει μικρούς καί μεγάλους παρ ελπίδα εστερημένους από όλα τά κατεπείγοντα αναγκαία τής ζωής πρό 40 ημέρας καί ότι επληρώσαμεν τά χρέη μας ως πιστοί στρατιώται τής πατρίδος εις στενήν πολιορκίαν ταύτην καί ότι, εάν μίαν ημέραν υπομείνωμεν περισσότερον, θέλομεν αποθάνει όρθιοι εις τούς δρόμους όλοι.. Θεωρούντες εκ τού άλλου ότι μάς εξέλιπεν κάθε ελπίς βοηθείας καί προμηθείας τόσον από τήν θάλασσαν καθώς καί από τήν ξηράν, ώστε νά δυνηθώμεν νά βαστάξωμεν, ενώ ευρισκόμεθα νικηταί τού εχθρού, αποφασίσαμεν ομοφώνως: H έξοδος μας νά γίνη βράδυ εις τάς δύο ώρας τής νυκτός 10 Aπριλίου, ημέρα Σάββατον καί ξημερώνοντας τών Bαϊων, κατά τό εξής σχέδιον, ή ελθη ή δέν έλθη βοήθεια...

Eν Mισολογγίω 10 Aπριλίου 1826.‘’

Σάββατο, 26 Νοεμβρίου 2011

Μετά την άλωσιν τρεις ημέρες , Μεγάλη Τετάρτη


Μετά την άλωσιν τρεις ημέρες  , Μεγάλη Τετάρτη 

‘’Την τρίτην από της αλώσεως ημέραν , ήτοι την Μεγάλην Τετάρτη , οι εις τον μεσημβρινώς της πόλεως έκτισμένον Ανεμόμυλον  εγκεκλεισμένοι 30 Μεσολογγίαι , ερρωμένως και πεισμόνως αντιστάντες εις τας επι τριήμερον λυσσαλέας των Τούρκων  επιθέσεις πολυαριθμοτάτων τελικώς γενομένων , έθεσαν πυρ εις την πυρίτιδα και ανετινάχθηκαν μετα των πλείστων εξ ‘ αυτών εις τον αέρα.’’
ΠΟΛΙΟΡΚΙΑΙ  ΕΞΟΔΟΣ ΚΑΙ ΗΡΩΟΝ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ     Σελ 44  - Υπο ΙΩΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ  Αντιστρατήγου

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

‘’ Οι δε Μεσολογγίται εις όλον το διάστημα της πολιορκίας έδωκαν άπειρα δείγματα της καρτερίας και γενναιοψυχίας των , διότι ήταν εκ των πρώτων, όπου να ριψοκινδυνεύουν , οι πρώτοι εις τας μάχας και όπου ηρίστευον ελάμβαναν μόνοι σχεδόν και πάντοντε μέρος εις τας εξόδους , αφήνοντες κατά ταύτας τους πλειότερους νεκρούς και επέστρεφαν με τους περισσότερους τραυματίας. Εφύλαττον δε πάντοτε τας πλέον επικινδύνους θέσεις και ως πυροβολισταί εις τα κανονοστάσια και με τα τουφέκια εστέκοντο εις τας επάλξεις ’’ ΣΤΡΑΤΗΓΟΣ ΣΠΥΡΟΜΗΛΙΟΣ