Η απόφαση

‘’...Bλέποντες τόν εαυτόν μας, τό στράτευμα καί τούς πολίτας, εν γένει μικρούς καί μεγάλους παρ ελπίδα εστερημένους από όλα τά κατεπείγοντα αναγκαία τής ζωής πρό 40 ημέρας καί ότι επληρώσαμεν τά χρέη μας ως πιστοί στρατιώται τής πατρίδος εις στενήν πολιορκίαν ταύτην καί ότι, εάν μίαν ημέραν υπομείνωμεν περισσότερον, θέλομεν αποθάνει όρθιοι εις τούς δρόμους όλοι.. Θεωρούντες εκ τού άλλου ότι μάς εξέλιπεν κάθε ελπίς βοηθείας καί προμηθείας τόσον από τήν θάλασσαν καθώς καί από τήν ξηράν, ώστε νά δυνηθώμεν νά βαστάξωμεν, ενώ ευρισκόμεθα νικηταί τού εχθρού, αποφασίσαμεν ομοφώνως: H έξοδος μας νά γίνη βράδυ εις τάς δύο ώρας τής νυκτός 10 Aπριλίου, ημέρα Σάββατον καί ξημερώνοντας τών Bαϊων, κατά τό εξής σχέδιον, ή ελθη ή δέν έλθη βοήθεια...

Eν Mισολογγίω 10 Aπριλίου 1826.‘’

Τρίτη, 8 Νοεμβρίου 2011

ΜΝΗΜΕΣ ΜΑΧΗΣ ‘Ο Μεσολογγίτης Σπύρος ήταν ο πρώτος νεκρός της πολιορκίας.’


ΜΝΗΜΕΣ ΜΑΧΗΣ ‘Ο Μεσολογγίτης Σπύρος ήταν ο πρώτος νεκρός της πολιορκίας.’

Κατά την εκστρατεία του Κιουταχή στην διάρκεια της τελευταίας πολιορκίας στις 15 Απριλίου 1825 μπροστά στο Μεσολόγγι ή εμπροσθοφυλακή του , υπό τον Ισμαήλ πασά Πλιάσσα, με 6.000 πολεμιστές . Τότε ένας γενναίος Μεσολογγίτης(παραδίδεται το όνομα του, Σπύρος αλλά ο Φάμπρ(Fabre) που αφηγείται την σκηνή δεν αναφέρει επώνυμο), όρμησε έξω από τα τείχη με μερικούς φίλους του και φθάνοντας στον χώρο που θα στρατοπέδευαν, έστησε την σημαία.
Στην συνέχεια , στάθηκε δίπλα της με το γιαταγάνι στο χέρι του, έτοιμος να την υπερασπίσει . Αλλεπάλληλοι πυροβολισμοί αντήχησαν με αποτέλεσμα ο Σπύρος να πέσει νεκρός. Σχεδόν ταυτόχρονα ένα έξαλλο μπουλούκι Τούρκων  εφόρμησε, κραδαίνοντας τις πάλες με σκοπό να αρπάξει το λάβαρο. Οι πυροβολητές του Μεσολογγίου, όμως  απάντησαν από τα οχυρώματα τους με καταιγιστικά πυρά. Με την αναστάτωση που δημιουργήθηκε οι σύντροφοι του ηρωικού Μεσολογγίτη βρήκαν την ευκαιρία να μεταφέρουν το νεκρό σώμα, αλλά και την σημαία.
Ο Μεσολογγίτης Σπύρος ήταν ο πρώτος νεκρός της πολιορκίας.

Ν. ΚΟΛΟΜΒΑΣ Περιοδικό Στρατιωτική Ιστορία (Σειρά Μεγάλες Μάχες)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

‘’ Οι δε Μεσολογγίται εις όλον το διάστημα της πολιορκίας έδωκαν άπειρα δείγματα της καρτερίας και γενναιοψυχίας των , διότι ήταν εκ των πρώτων, όπου να ριψοκινδυνεύουν , οι πρώτοι εις τας μάχας και όπου ηρίστευον ελάμβαναν μόνοι σχεδόν και πάντοντε μέρος εις τας εξόδους , αφήνοντες κατά ταύτας τους πλειότερους νεκρούς και επέστρεφαν με τους περισσότερους τραυματίας. Εφύλαττον δε πάντοτε τας πλέον επικινδύνους θέσεις και ως πυροβολισταί εις τα κανονοστάσια και με τα τουφέκια εστέκοντο εις τας επάλξεις ’’ ΣΤΡΑΤΗΓΟΣ ΣΠΥΡΟΜΗΛΙΟΣ