Η απόφαση

‘’...Bλέποντες τόν εαυτόν μας, τό στράτευμα καί τούς πολίτας, εν γένει μικρούς καί μεγάλους παρ ελπίδα εστερημένους από όλα τά κατεπείγοντα αναγκαία τής ζωής πρό 40 ημέρας καί ότι επληρώσαμεν τά χρέη μας ως πιστοί στρατιώται τής πατρίδος εις στενήν πολιορκίαν ταύτην καί ότι, εάν μίαν ημέραν υπομείνωμεν περισσότερον, θέλομεν αποθάνει όρθιοι εις τούς δρόμους όλοι.. Θεωρούντες εκ τού άλλου ότι μάς εξέλιπεν κάθε ελπίς βοηθείας καί προμηθείας τόσον από τήν θάλασσαν καθώς καί από τήν ξηράν, ώστε νά δυνηθώμεν νά βαστάξωμεν, ενώ ευρισκόμεθα νικηταί τού εχθρού, αποφασίσαμεν ομοφώνως: H έξοδος μας νά γίνη βράδυ εις τάς δύο ώρας τής νυκτός 10 Aπριλίου, ημέρα Σάββατον καί ξημερώνοντας τών Bαϊων, κατά τό εξής σχέδιον, ή ελθη ή δέν έλθη βοήθεια...

Eν Mισολογγίω 10 Aπριλίου 1826.‘’

Κυριακή, 12 Αυγούστου 2012

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ , ΟΙ ΗΜΕΡΕΣ ΤΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΠΟΛΙΟΡΚΗΜΕΝΩΝ ,ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ: 1824-1826

‘‘…..Έκτοτε δε ήρχισαν οι πολιορκημένοι να τρέφωνται με το κρέας των εν τη πόλει ίππων , όνων , κυνών , γαλών, μυών κλπ. και εκ θαλασσίων καρκίνων και χόρτου, εκ των αρμυρίθρων λεγομένων , αίτινες προξενούν εις τους τρώγοντας διάρροιαν  αλλά και τούτο ολίγον διήρκεσε καθότι ολίγιστα ήσαν εν τη πόλει και τα είδη ταύτα και πολλαί μεν οικογένειαι ήρχισαν τότε να τρέφωνται εκ του λαιμού αποθνησκόντων συγγενών των , οι δε στρατιώται , νήστεις και γυμνοί , υπομένον τα πάνδεινα με απαραδειγμάτιστον καρτερίαν.
Ουδεμία δ’ εφαίνετο κατά τας φρικώδεις εκείνας στιγμάς , Ελληνική δύναμις , ούτε πεζική ούτε θαλάσσιος ερχόμενη εις βοήθειαν του προπυργίου της Ελλάδος, αλλ’ ούτε είδησης καμμία ήτο δυνατόν να φθάση; Ένεκα του στενωτάτου αποκλεισμού…..’’

ΟΙ ΗΜΕΡΕΣ ΤΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΠΟΛΙΟΡΚΗΜΕΝΩΝ ,ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ: 1824-1826

‘’ Οι δε Μεσολογγίται εις όλον το διάστημα της πολιορκίας έδωκαν άπειρα δείγματα της καρτερίας και γενναιοψυχίας των , διότι ήταν εκ των πρώτων, όπου να ριψοκινδυνεύουν , οι πρώτοι εις τας μάχας και όπου ηρίστευον ελάμβαναν μόνοι σχεδόν και πάντοντε μέρος εις τας εξόδους , αφήνοντες κατά ταύτας τους πλειότερους νεκρούς και επέστρεφαν με τους περισσότερους τραυματίας. Εφύλαττον δε πάντοτε τας πλέον επικινδύνους θέσεις και ως πυροβολισταί εις τα κανονοστάσια και με τα τουφέκια εστέκοντο εις τας επάλξεις ’’ ΣΤΡΑΤΗΓΟΣ ΣΠΥΡΟΜΗΛΙΟΣ