Η απόφαση

‘’...Bλέποντες τόν εαυτόν μας, τό στράτευμα καί τούς πολίτας, εν γένει μικρούς καί μεγάλους παρ ελπίδα εστερημένους από όλα τά κατεπείγοντα αναγκαία τής ζωής πρό 40 ημέρας καί ότι επληρώσαμεν τά χρέη μας ως πιστοί στρατιώται τής πατρίδος εις στενήν πολιορκίαν ταύτην καί ότι, εάν μίαν ημέραν υπομείνωμεν περισσότερον, θέλομεν αποθάνει όρθιοι εις τούς δρόμους όλοι.. Θεωρούντες εκ τού άλλου ότι μάς εξέλιπεν κάθε ελπίς βοηθείας καί προμηθείας τόσον από τήν θάλασσαν καθώς καί από τήν ξηράν, ώστε νά δυνηθώμεν νά βαστάξωμεν, ενώ ευρισκόμεθα νικηταί τού εχθρού, αποφασίσαμεν ομοφώνως: H έξοδος μας νά γίνη βράδυ εις τάς δύο ώρας τής νυκτός 10 Aπριλίου, ημέρα Σάββατον καί ξημερώνοντας τών Bαϊων, κατά τό εξής σχέδιον, ή ελθη ή δέν έλθη βοήθεια...

Eν Mισολογγίω 10 Aπριλίου 1826.‘’

Πέμπτη, 2 Αυγούστου 2012

Ο ΣΤΡΑΤΗΓΟΣ ΓΚΟΥΡΑΣ ΣΥΝΕΙΣΕΦΕΡΕ 4.000 ΓΡΟΣΙΑ ΚΑΙ Η ΚΥΡΙΑ ΣΥΜΒΙΑ ΤΟΥ ΕΔΩΚΕ 30 ΦΟΥΣΤΑΝΕΛΑΣ……Εις Ναύπλιον εσυστήθη επιτροπή εις συλλογήν προαιρετικής συνεισφοράς παρά πατριωτών εις βοήθειαν των εν Μεσολογγίω ηρώων.

Η επιτροπή αυτή έστειλεν ανθρώπους και εις το Αιγαίο πέλαγος και εις άλλα της Ελληνικής επικρατείας μέρη. Οι εις Αθήνας απεσταλμένοι γράφουσι προς την εδώ Κεντρικήν Επιτροπή ότι εσύναξαν εκεί 8.900 γρόσια εις μετρητά. Ο Στρατηγός Γκούρας συνεισέφερε 4.000 γρόσια και ή Κυρία συμβία του έδωκε 30 φουστανέλας.
Εκ των  μετρητών εσυνάχθησαν 97 φέσια , 30 υποκάμισα και 7 βρακκία, 6 κάππαι και 6 ζευγάρια σκαλτζών.
Δεν υπάρχει πολίτης , όστις δεν γνωρίζει τα λαμπρά κατορθώματα των υπερασπιστών του Μεσολογγίου, και όλοι γνωρίζομεν τα όσα δεινά υπέφεραν και υποφέρουσιν οι γενναίοι εκείνοι άνδρες , και πόσον εταλαιπωρήθησαν και ταλαιπωρούνται υπερ πάσης της Ελλάδος.
Όλοι λοιπόν πρέπει να συνεισφέρωμεν εις βοήθειαν και παραμυθίαν αυτών, δεικνύοντες δια της προαιρετικής τάυτης συνεισφοράς ότι δεν είμεθα και αγνωμονες.

ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ , ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 44, 10 ΜΑΡΤΙΟΥ 1826

‘’ Οι δε Μεσολογγίται εις όλον το διάστημα της πολιορκίας έδωκαν άπειρα δείγματα της καρτερίας και γενναιοψυχίας των , διότι ήταν εκ των πρώτων, όπου να ριψοκινδυνεύουν , οι πρώτοι εις τας μάχας και όπου ηρίστευον ελάμβαναν μόνοι σχεδόν και πάντοντε μέρος εις τας εξόδους , αφήνοντες κατά ταύτας τους πλειότερους νεκρούς και επέστρεφαν με τους περισσότερους τραυματίας. Εφύλαττον δε πάντοτε τας πλέον επικινδύνους θέσεις και ως πυροβολισταί εις τα κανονοστάσια και με τα τουφέκια εστέκοντο εις τας επάλξεις ’’ ΣΤΡΑΤΗΓΟΣ ΣΠΥΡΟΜΗΛΙΟΣ