Η απόφαση

‘’...Bλέποντες τόν εαυτόν μας, τό στράτευμα καί τούς πολίτας, εν γένει μικρούς καί μεγάλους παρ ελπίδα εστερημένους από όλα τά κατεπείγοντα αναγκαία τής ζωής πρό 40 ημέρας καί ότι επληρώσαμεν τά χρέη μας ως πιστοί στρατιώται τής πατρίδος εις στενήν πολιορκίαν ταύτην καί ότι, εάν μίαν ημέραν υπομείνωμεν περισσότερον, θέλομεν αποθάνει όρθιοι εις τούς δρόμους όλοι.. Θεωρούντες εκ τού άλλου ότι μάς εξέλιπεν κάθε ελπίς βοηθείας καί προμηθείας τόσον από τήν θάλασσαν καθώς καί από τήν ξηράν, ώστε νά δυνηθώμεν νά βαστάξωμεν, ενώ ευρισκόμεθα νικηταί τού εχθρού, αποφασίσαμεν ομοφώνως: H έξοδος μας νά γίνη βράδυ εις τάς δύο ώρας τής νυκτός 10 Aπριλίου, ημέρα Σάββατον καί ξημερώνοντας τών Bαϊων, κατά τό εξής σχέδιον, ή ελθη ή δέν έλθη βοήθεια...

Eν Mισολογγίω 10 Aπριλίου 1826.‘’

Τετάρτη, 23 Νοεμβρίου 2011

Μετά την άλωσιν έξι ημέρες , Κυριακή του Πάσχα


Μετά την άλωσιν έξι ημέρες   , Κυριακή του Πάσχα

‘’Οι εν τη οικία Βότσαρη, Μέγαρω της Τούρκικης Διοικήσεως και μέχρι του νυν Σεραι καλούμενη εγκλειθέντες 40 Μεσολογγίται αφου επί εξαήμερον ανδροπρεπώς και αιματηρώς  τας συνεχείς και ορμητικάς των πολυπληθών Αράβων επιθέσεις απέκρουσαν , την πρωίαν της ημέρας του Πάσχα εξώρμησαν ξιφήρεις και κραυγάζοντες γηθοσύνως και διτόρως Χριστός ανέστη αδελφοί ! Ζη και βασιλεύει ο Κύριος! Και διασχίσαντες την πόλιν και πλείστους εχθρούς αποκτείναντες τελικώς και αυτοί μέχρι ενός εφονεύθησαν.’’

ΠΟΛΙΟΡΚΙΑΙ  ΕΞΟΔΟΣ ΚΑΙ ΗΡΩΟΝ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ                                                           Σελ 43  - Υπο ΙΩΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ  Αντιστρατήγου

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

‘’ Οι δε Μεσολογγίται εις όλον το διάστημα της πολιορκίας έδωκαν άπειρα δείγματα της καρτερίας και γενναιοψυχίας των , διότι ήταν εκ των πρώτων, όπου να ριψοκινδυνεύουν , οι πρώτοι εις τας μάχας και όπου ηρίστευον ελάμβαναν μόνοι σχεδόν και πάντοντε μέρος εις τας εξόδους , αφήνοντες κατά ταύτας τους πλειότερους νεκρούς και επέστρεφαν με τους περισσότερους τραυματίας. Εφύλαττον δε πάντοτε τας πλέον επικινδύνους θέσεις και ως πυροβολισταί εις τα κανονοστάσια και με τα τουφέκια εστέκοντο εις τας επάλξεις ’’ ΣΤΡΑΤΗΓΟΣ ΣΠΥΡΟΜΗΛΙΟΣ