Η απόφαση

‘’...Bλέποντες τόν εαυτόν μας, τό στράτευμα καί τούς πολίτας, εν γένει μικρούς καί μεγάλους παρ ελπίδα εστερημένους από όλα τά κατεπείγοντα αναγκαία τής ζωής πρό 40 ημέρας καί ότι επληρώσαμεν τά χρέη μας ως πιστοί στρατιώται τής πατρίδος εις στενήν πολιορκίαν ταύτην καί ότι, εάν μίαν ημέραν υπομείνωμεν περισσότερον, θέλομεν αποθάνει όρθιοι εις τούς δρόμους όλοι.. Θεωρούντες εκ τού άλλου ότι μάς εξέλιπεν κάθε ελπίς βοηθείας καί προμηθείας τόσον από τήν θάλασσαν καθώς καί από τήν ξηράν, ώστε νά δυνηθώμεν νά βαστάξωμεν, ενώ ευρισκόμεθα νικηταί τού εχθρού, αποφασίσαμεν ομοφώνως: H έξοδος μας νά γίνη βράδυ εις τάς δύο ώρας τής νυκτός 10 Aπριλίου, ημέρα Σάββατον καί ξημερώνοντας τών Bαϊων, κατά τό εξής σχέδιον, ή ελθη ή δέν έλθη βοήθεια...

Eν Mισολογγίω 10 Aπριλίου 1826.‘’

Τετάρτη, 16 Νοεμβρίου 2011

Θ. Κολοκοτρώνης μιλώντας στους βουλευτές για την πτώση του Μεσολογγίου


Θ. Κολοκοτρώνης μιλώντας στους βουλευτές για την πτώση του Μεσολογγίου

Οπότε δε με μέλαιναν στολήν εις ταχυδρόμος εκόμισε την είδησιν προς την εν τω Ναυπλίω έδρεύουσαν συνέλευσιν , ημίσειαν περίπου σιωπηλοί παρέμειναν οι βoυληφόροι ώραν αργά δ’ηγερθ ο γηραιός Κολοκοτρώνης κ΄ είπε :
«Τι μ’ενετε σιωπηλοί ω βουλευταί του έθνους; Tο Μεσολόγγι αν έπεσεν, η δόξα του θα μένη αιώνιος, κι’ αθάνατοι θα είναι οι πεσόντες ως μάρτυρες της πίστεως ημών και τις πατρίδος. Η τέφρα του ή μ’ αίματα χριστιανών βρεγμένη θα συγκινήση των λαών την συμπαθή καρδίαν και των ψυχρών διπλωματών τον οίκτον θα εγείρη. Και αλλώς δε το έθνος μας ουδόλως απωλέσθη. …..  
Ανδρίζεσθε προσήγγισε το τέλος των δεινών μας»

Απόσπασμα ΡΑΨΩΔΙΑ ΚΔ’ σελ. 275  Μεσολογγιάς Έπος ιστορικόν - Αντώνιος Ι. Αντωνιάδης,. [Αθήναι] Εκ του Τυπογραφείου Η Ομόνοια, 1900 (2η έκδ).

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

‘’ Οι δε Μεσολογγίται εις όλον το διάστημα της πολιορκίας έδωκαν άπειρα δείγματα της καρτερίας και γενναιοψυχίας των , διότι ήταν εκ των πρώτων, όπου να ριψοκινδυνεύουν , οι πρώτοι εις τας μάχας και όπου ηρίστευον ελάμβαναν μόνοι σχεδόν και πάντοντε μέρος εις τας εξόδους , αφήνοντες κατά ταύτας τους πλειότερους νεκρούς και επέστρεφαν με τους περισσότερους τραυματίας. Εφύλαττον δε πάντοτε τας πλέον επικινδύνους θέσεις και ως πυροβολισταί εις τα κανονοστάσια και με τα τουφέκια εστέκοντο εις τας επάλξεις ’’ ΣΤΡΑΤΗΓΟΣ ΣΠΥΡΟΜΗΛΙΟΣ