Η απόφαση

‘’...Bλέποντες τόν εαυτόν μας, τό στράτευμα καί τούς πολίτας, εν γένει μικρούς καί μεγάλους παρ ελπίδα εστερημένους από όλα τά κατεπείγοντα αναγκαία τής ζωής πρό 40 ημέρας καί ότι επληρώσαμεν τά χρέη μας ως πιστοί στρατιώται τής πατρίδος εις στενήν πολιορκίαν ταύτην καί ότι, εάν μίαν ημέραν υπομείνωμεν περισσότερον, θέλομεν αποθάνει όρθιοι εις τούς δρόμους όλοι.. Θεωρούντες εκ τού άλλου ότι μάς εξέλιπεν κάθε ελπίς βοηθείας καί προμηθείας τόσον από τήν θάλασσαν καθώς καί από τήν ξηράν, ώστε νά δυνηθώμεν νά βαστάξωμεν, ενώ ευρισκόμεθα νικηταί τού εχθρού, αποφασίσαμεν ομοφώνως: H έξοδος μας νά γίνη βράδυ εις τάς δύο ώρας τής νυκτός 10 Aπριλίου, ημέρα Σάββατον καί ξημερώνοντας τών Bαϊων, κατά τό εξής σχέδιον, ή ελθη ή δέν έλθη βοήθεια...

Eν Mισολογγίω 10 Aπριλίου 1826.‘’

Σάββατο, 7 Ιανουαρίου 2012

ΑΚΟΥΣΑ ΝΑ ΛΕΝΕ ΠΩΣ ΒΛΕΠΟΥΝ ΤΗΝ ΝΥΧΤΑ ΣΑΝ ΚΟΥΚΟΥΒΑΓΙΕΣ


ΑΚΟΥΣΑ ΝΑ ΛΕΝΕ ΠΩΣ ΒΛΕΠΟΥΝ ΤΗΝ ΝΥΧΤΑ ΣΑΝ ΚΟΥΚΟΥΒΑΓΙΕΣ


‘’Έδειξαν  θάρρος και καρτερία. Απλοί άνθρωποι , ειλικρινείς , με ευθύτητα στον χαρακτήρα τους, με πατριωτισμό , αγωνιστές ατρόμητοι.
Ένας λαός με θαυμαστές αρετές. Άκουσα να λένε πως οι Ρουμελιώτες(Μεσολογγίτες)
μοιάζουν με κουκουβάγιες . Βλέπουν την νύχτα καλύτερα από όσο ο άλλος κόσμος την ημέρα.’’

PETROS MENGOYS , Ελληνοαμερικανός από την Σμύρνη, βρέθηκε στο Μεσολόγγι στις αρχές Νοεμβρίου του 1821 και έμεινε στην Ελλάδα έως το 1826.
Το 1830 στην  Νέα Υόρκη εκδόθηκε το βιβλίο του «Αφήγηση ενός Έλληνα στρατιώτη»

“ Τας  τοπικάς εξόδους διωργάνωναν και επεχείρουν προ πάντων Μεσολογγίται γνώσται του τόπου οδηγόν έχοντες τον αδελφόν του αρχηγού των Μεσολογγιτών Αθαν. Ραζηκότσικα Γιαννάκην μη γνωρίζοντα τι θα ειπή φόβος κατά την ομολογίαν των επιζησάντων.’’
Ν. Δ. Μακρή “Μεσολογγίται σελ. 70.’’

‘’ Οι δε Μεσολογγίται εις όλον το διάστημα της πολιορκίας έδωκαν άπειρα δείγματα της καρτερίας και γενναιοψυχίας των , διότι ήταν εκ των πρώτων, όπου να ριψοκινδυνεύουν , οι πρώτοι εις τας μάχας και όπου ηρίστευον ελάμβαναν μόνοι σχεδόν και πάντοντε μέρος εις τας εξόδους , αφήνοντες κατά ταύτας τους πλειότερους νεκρούς και επέστρεφαν με τους περισσότερους τραυματίας. Εφύλαττον δε πάντοτε τας πλέον επικινδύνους θέσεις και ως πυροβολισταί εις τα κανονοστάσια και με τα τουφέκια εστέκοντο εις τας επάλξεις ’’ ΣΤΡΑΤΗΓΟΣ ΣΠΥΡΟΜΗΛΙΟΣ