Η απόφαση

‘’...Bλέποντες τόν εαυτόν μας, τό στράτευμα καί τούς πολίτας, εν γένει μικρούς καί μεγάλους παρ ελπίδα εστερημένους από όλα τά κατεπείγοντα αναγκαία τής ζωής πρό 40 ημέρας καί ότι επληρώσαμεν τά χρέη μας ως πιστοί στρατιώται τής πατρίδος εις στενήν πολιορκίαν ταύτην καί ότι, εάν μίαν ημέραν υπομείνωμεν περισσότερον, θέλομεν αποθάνει όρθιοι εις τούς δρόμους όλοι.. Θεωρούντες εκ τού άλλου ότι μάς εξέλιπεν κάθε ελπίς βοηθείας καί προμηθείας τόσον από τήν θάλασσαν καθώς καί από τήν ξηράν, ώστε νά δυνηθώμεν νά βαστάξωμεν, ενώ ευρισκόμεθα νικηταί τού εχθρού, αποφασίσαμεν ομοφώνως: H έξοδος μας νά γίνη βράδυ εις τάς δύο ώρας τής νυκτός 10 Aπριλίου, ημέρα Σάββατον καί ξημερώνοντας τών Bαϊων, κατά τό εξής σχέδιον, ή ελθη ή δέν έλθη βοήθεια...

Eν Mισολογγίω 10 Aπριλίου 1826.‘’

Τετάρτη, 11 Ιανουαρίου 2012

ΝΟΜΙΖΩ ΟΤΙ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΚΑΤΙ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΓΙΝΕ ΠΟΤΕ & ΠΟΥΘΕΝΑ , ΠΑΡΟΜΟΙΟ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ


ΝΟΜΙΖΩ ΟΤΙ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΚΑΤΙ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΓΙΝΕ ΠΟΤΕ & ΠΟΥΘΕΝΑ , ΠΑΡΟΜΟΙΟ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ

 

‘’Νομίζω ότι πρόκειται για κάτι που δεν ξανάγινε ποτέ και πουθενά. Χωρίς όπλα , χωρίς τείχη, χωρίς στρατιώτες αντιμετώπισε το Μεσολόγγι 14.000 εχθρούς από την ξηρά, μόνο με τα λόγια.
Από την θάλασσα μας είχαν αποκλείσει τρία καράβια. Παρόμοιο δεν υπάρχει στην Ιστορία. Τα τείχη βρίσκονται σε άθλια κατάσταση και 500 Ευρωπαίοι θα μπορούσαν να καταλάβουν την πόλη σε μιαν μέρα. Η οχύρωση που έγινε στην αρχή του ξεσηκωμού ήταν μια τάφρος , οκτώ πόδια πλάτος και έξι βάθος, και ένα πλιθότοιχο  πέντε μόλις πόδια ύψος.
Πίσω από το τείχος υπήρχε πολύ μεγάλος ελεύθερος χώρος για τους κατοίκους των περιχώρων και τα ζώα τους’’

Brengeri (Ιταλός Αξιωματικός ήρθε στην Ελλάδα το καλοκαίρι του 1821 και παρέμεινε έως το 1824)