Η απόφαση

‘’...Bλέποντες τόν εαυτόν μας, τό στράτευμα καί τούς πολίτας, εν γένει μικρούς καί μεγάλους παρ ελπίδα εστερημένους από όλα τά κατεπείγοντα αναγκαία τής ζωής πρό 40 ημέρας καί ότι επληρώσαμεν τά χρέη μας ως πιστοί στρατιώται τής πατρίδος εις στενήν πολιορκίαν ταύτην καί ότι, εάν μίαν ημέραν υπομείνωμεν περισσότερον, θέλομεν αποθάνει όρθιοι εις τούς δρόμους όλοι.. Θεωρούντες εκ τού άλλου ότι μάς εξέλιπεν κάθε ελπίς βοηθείας καί προμηθείας τόσον από τήν θάλασσαν καθώς καί από τήν ξηράν, ώστε νά δυνηθώμεν νά βαστάξωμεν, ενώ ευρισκόμεθα νικηταί τού εχθρού, αποφασίσαμεν ομοφώνως: H έξοδος μας νά γίνη βράδυ εις τάς δύο ώρας τής νυκτός 10 Aπριλίου, ημέρα Σάββατον καί ξημερώνοντας τών Bαϊων, κατά τό εξής σχέδιον, ή ελθη ή δέν έλθη βοήθεια...

Eν Mισολογγίω 10 Aπριλίου 1826.‘’

Σάββατο, 15 Σεπτεμβρίου 2012

ΞΕΧΩΡΙΖΑΝ ΩΣ ΟΙ ‘’ΜΕΣΑ’’ & ΟΙ ‘’ΕΞΩ’’
 ‘’ Οι στρατιώτες των ‘’ έξω ‘’ σωμάτων στις συζητήσεων εις το Ναύπλιον παράσταιναν τους ‘’μέσα‘’ . Πολλάκις ευρεθέντες (παρόντες) στρατιώτες τις Φρουράς και γροικίσαντες τούτο τους εκτύπυσαν.
Ένας στρατιώτης του Παναγιώτη Σωτηρακη* Κραββαρίτη , ακολουθήσας και με άλλους τούτον από το Κράββαρι (έτυχε και) έρριπτεν νερόν από το παράθυρον του καταλυματός του εις την πλατεία του Αγίου Γεωργίου και έβρεχεν τους ανθρώπους. Εκεί ευρέθη ένας εξαδελφός μου Νικολάκης(εφονεύθη αργότερα εις το μετόχι Κερατσινίου) και έβρεξεν και τούτον.
Κοιτάζει ετούτον επάνω , τον βλέπει και τον επιπλήττει, λέγοντας του πως τολμά και τον βρέχει.

‘’ – Σε βρέχω κερατά , διότι έφαγα το βαρούτι με την χούφταν και τρώγοντας έσωσα τα ποντίκια και τα καβούρια εις το Μεσολόγγι και συ με εκύτταζες  απ΄΄έξω ‘’
Ετούτον εγνώρισεν από τα ζωηρά του μάγουλα ότι δεν ήταν της Φρουράς.

‘’ – Στάσου  να σε μάθω να δής ποιος έφαγεν το βαρούτι με την χούφτα ‘’

Μεταξύ αυτών που  σώθηκαν  της εξόδου και αυτών που βρίσκονται έξω από την ιερή πόλη δημιουργήθηκαν εντάσεις και μεγάλη έχθρα . Ξεχώριζαν ως οι ‘’μεσα’’ & οι ‘’έξω’’ .

Ν. ΚΑΣΟΜΟΥΛΗ  « ΕΝΘΥΜΗΜΑΤΑ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΑ ΤΗΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ 1821 -1833   ,τ. Β  σελ 302

‘’ Οι δε Μεσολογγίται εις όλον το διάστημα της πολιορκίας έδωκαν άπειρα δείγματα της καρτερίας και γενναιοψυχίας των , διότι ήταν εκ των πρώτων, όπου να ριψοκινδυνεύουν , οι πρώτοι εις τας μάχας και όπου ηρίστευον ελάμβαναν μόνοι σχεδόν και πάντοντε μέρος εις τας εξόδους , αφήνοντες κατά ταύτας τους πλειότερους νεκρούς και επέστρεφαν με τους περισσότερους τραυματίας. Εφύλαττον δε πάντοτε τας πλέον επικινδύνους θέσεις και ως πυροβολισταί εις τα κανονοστάσια και με τα τουφέκια εστέκοντο εις τας επάλξεις ’’ ΣΤΡΑΤΗΓΟΣ ΣΠΥΡΟΜΗΛΙΟΣ