Η απόφαση

‘’...Bλέποντες τόν εαυτόν μας, τό στράτευμα καί τούς πολίτας, εν γένει μικρούς καί μεγάλους παρ ελπίδα εστερημένους από όλα τά κατεπείγοντα αναγκαία τής ζωής πρό 40 ημέρας καί ότι επληρώσαμεν τά χρέη μας ως πιστοί στρατιώται τής πατρίδος εις στενήν πολιορκίαν ταύτην καί ότι, εάν μίαν ημέραν υπομείνωμεν περισσότερον, θέλομεν αποθάνει όρθιοι εις τούς δρόμους όλοι.. Θεωρούντες εκ τού άλλου ότι μάς εξέλιπεν κάθε ελπίς βοηθείας καί προμηθείας τόσον από τήν θάλασσαν καθώς καί από τήν ξηράν, ώστε νά δυνηθώμεν νά βαστάξωμεν, ενώ ευρισκόμεθα νικηταί τού εχθρού, αποφασίσαμεν ομοφώνως: H έξοδος μας νά γίνη βράδυ εις τάς δύο ώρας τής νυκτός 10 Aπριλίου, ημέρα Σάββατον καί ξημερώνοντας τών Bαϊων, κατά τό εξής σχέδιον, ή ελθη ή δέν έλθη βοήθεια...

Eν Mισολογγίω 10 Aπριλίου 1826.‘’

Τρίτη, 21 Οκτωβρίου 2014

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΥΨΗΛΑΝΤΗ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΚΑΠΕΤΑΝΙΟ ΤΟΥ ΖΥΓΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗ ΜΑΚΡΗ


Γενναιότατε Καπετάν Δημήτριε Μακρή

Πεμφείς παρά του Γενικού Επιτρόπου,  του Σαβαστού μοι αυταδελφού εις την φίλην Ελλάδα και συναγωνιστής της κοινής Ελευθερίας και μάρτυς των υπέρ ταύτης γενναίως αγωνιζομένων ακούω με χαράν μου και σε γενναιότατε ένα από τους πιο λαμπρούς αγωνιστάς εις το κοινόν τούτο στάδιον και η αξιόπιστος μαρτυρία του Κυρίου Ήβου Ρήγα εβεβαίωσε τα περί σου φημιζόμενα.

Σε συγχαίρω λοιπόν δια την εκ τούτον δόξαν και τιμήν με την οποίαν θέλει σε ανταμείψει η πρώτη του Γένους αρχή. Συγχαίρω και με την πατρίδα, διότι δεν είναι υστερημένη απο γνήσια τέκνα, τα οποία αισθάνομεθα τα προς αυτήν χρέη  των φιλοτιμούνται να εξαλείψωσι την αδοξίαν αυτής και να την φερώσιν εις την πρώτην την δόξα και λαμπρότητα και τούτο ελπίζεται εντός ολίγου, δια κοινής συμφωνίας και ενώσεως εις μίαν ψυχήν, την οποίαν είθε ο βάσκανος δαίμων του γένους να μήν ισχύση να διαλύση με το πνεύμα της διχόνιας! Επειδή όπου τούτο εισχωρήσει σπαράττει και αφανίζει και τας ισχυροτάτας βασιλείας, και πολύ μάλλον δύναμιν νεοσύστατον γένος εκ πολλών μερών.

Είμαι βέβαιος ότι, έχων την ανδρείαν ενωμένην με την φρόνησιν, θέλεις είσαι και εις τούτο παράδειγμα, με την κοινήν μετά των άλλων σύμποιαν, φιλοτιμούμενος πως να ωφελήσης προς το παρόν την πατρίδα και προσμένων μετά ταύτα τας αξίας αμοιβάς και τιμάς παρά της αρχής του Γένους δια της δικής μας συστάσεως.

Ευχομενός σοι και νικάς κατά βαρβάρων λαμπράς, μένω
Την 27 Ιουλίου 1821
Έκ της πολιορκίας Τριπολιτζάς
Ο πατριώτης
Δημήτριος Υψηλάντης
Πληρεξόυσιος του Γενικού Επιτρόπου
‘’ Οι δε Μεσολογγίται εις όλον το διάστημα της πολιορκίας έδωκαν άπειρα δείγματα της καρτερίας και γενναιοψυχίας των , διότι ήταν εκ των πρώτων, όπου να ριψοκινδυνεύουν , οι πρώτοι εις τας μάχας και όπου ηρίστευον ελάμβαναν μόνοι σχεδόν και πάντοντε μέρος εις τας εξόδους , αφήνοντες κατά ταύτας τους πλειότερους νεκρούς και επέστρεφαν με τους περισσότερους τραυματίας. Εφύλαττον δε πάντοτε τας πλέον επικινδύνους θέσεις και ως πυροβολισταί εις τα κανονοστάσια και με τα τουφέκια εστέκοντο εις τας επάλξεις ’’ ΣΤΡΑΤΗΓΟΣ ΣΠΥΡΟΜΗΛΙΟΣ