Η απόφαση

‘’...Bλέποντες τόν εαυτόν μας, τό στράτευμα καί τούς πολίτας, εν γένει μικρούς καί μεγάλους παρ ελπίδα εστερημένους από όλα τά κατεπείγοντα αναγκαία τής ζωής πρό 40 ημέρας καί ότι επληρώσαμεν τά χρέη μας ως πιστοί στρατιώται τής πατρίδος εις στενήν πολιορκίαν ταύτην καί ότι, εάν μίαν ημέραν υπομείνωμεν περισσότερον, θέλομεν αποθάνει όρθιοι εις τούς δρόμους όλοι.. Θεωρούντες εκ τού άλλου ότι μάς εξέλιπεν κάθε ελπίς βοηθείας καί προμηθείας τόσον από τήν θάλασσαν καθώς καί από τήν ξηράν, ώστε νά δυνηθώμεν νά βαστάξωμεν, ενώ ευρισκόμεθα νικηταί τού εχθρού, αποφασίσαμεν ομοφώνως: H έξοδος μας νά γίνη βράδυ εις τάς δύο ώρας τής νυκτός 10 Aπριλίου, ημέρα Σάββατον καί ξημερώνοντας τών Bαϊων, κατά τό εξής σχέδιον, ή ελθη ή δέν έλθη βοήθεια...

Eν Mισολογγίω 10 Aπριλίου 1826.‘’

Πέμπτη, 2 Φεβρουαρίου 2012

Ο ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΚΡΑΒΑΡΙΤΕΣ ΤΣΟΠΑΝΗΔΕΣΟ Καραϊσκάκης , κατά τα 1826 πέρασε με το σώμα του από τον Πλάτανο (μεγάλο χωριό των Κραβάρων) και πήγαινε να βοηθήσει το πολιορκημένο Μεσολόγγι। Λίγα από τα παλληκάρια του θελήσανε ν’ αρπάξουνε σφαχτά από κάποια στάνη. Οι Κραβαρίτες τσοπάνηδες τους πήραν από κοντά.

Ύστερα πήγανε να παραπονεθούν στον Καραϊσκάκη. Ο Στρατηγός θύμωσε πολύ. Μπροστά τους φώναξε τα ‘’παιδιά’’ και τα μάλλωσε πικρά.

‘’- Αν ξαναέρθουνε , σκοτώστε τους ! ’’ είπε στους τσοπάνους. Αφού φύγαν οι Κραβαρίτες , κάλεσε τους άλλους πάλι.

‘’ – Ωρέ , δεν πηγαίνατε περισσότεροι , να κάμετε κείνο που γυρεύατε , παρά να με ντροπιάσετε στους Κραβαρίτες ; Να χαθήτε από εδώ σαποκοιλιές.’’

Λαϊκό άκουσμα από χωριάτη Κραβαρίτη