Η απόφαση

‘’...Bλέποντες τόν εαυτόν μας, τό στράτευμα καί τούς πολίτας, εν γένει μικρούς καί μεγάλους παρ ελπίδα εστερημένους από όλα τά κατεπείγοντα αναγκαία τής ζωής πρό 40 ημέρας καί ότι επληρώσαμεν τά χρέη μας ως πιστοί στρατιώται τής πατρίδος εις στενήν πολιορκίαν ταύτην καί ότι, εάν μίαν ημέραν υπομείνωμεν περισσότερον, θέλομεν αποθάνει όρθιοι εις τούς δρόμους όλοι.. Θεωρούντες εκ τού άλλου ότι μάς εξέλιπεν κάθε ελπίς βοηθείας καί προμηθείας τόσον από τήν θάλασσαν καθώς καί από τήν ξηράν, ώστε νά δυνηθώμεν νά βαστάξωμεν, ενώ ευρισκόμεθα νικηταί τού εχθρού, αποφασίσαμεν ομοφώνως: H έξοδος μας νά γίνη βράδυ εις τάς δύο ώρας τής νυκτός 10 Aπριλίου, ημέρα Σάββατον καί ξημερώνοντας τών Bαϊων, κατά τό εξής σχέδιον, ή ελθη ή δέν έλθη βοήθεια...

Eν Mισολογγίω 10 Aπριλίου 1826.‘’

Τρίτη, 14 Φεβρουαρίου 2012

Η ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ , ΑΝΤΙ ΝΑ ΑΠΑΥΔΗΣΗ ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΑΣ ΠΡΕΠΕΙ ΜΑΛΛΟΝ ΑΥΤΟΥΣ ΝΑ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΟΤΙ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΑΚΑΤΑΝΙΚΗΤΟΙ



“ Η καταστροφή του Μεσολογγίου , αντί ν’ απαυδήση τους Έλληνας πρέπει μάλλον αυτούς να βεβαιώση ότι γίνονται ακατανίκητοι , εάν μιμηθώσι το παράδειγμα της αφοσιώσεως την οποία οι αδελφοί των έδειξαν εις το Μεσολόγγιον , υπό των προμαχώνων του οποίου , δυο στρατόπεδα Οθωμανών και Αιγυπτίων εξωλοθρεύθησαν σχεδόν και μ’ όλας τας θυσίας ταύτας η πόλις πάλιν δεν υπεχώρησεν ει μη εις την πείναν.
Το ένδοξον τούτο τέλος ενέπλησεν επό ενθουσιασμόν την Ευρώπην όλην όλων οι οφθαλμοί είναι προσηλωμένοι εις την Ελλήνων , όλοι περί αυτής ενασχολούνται, όλων αι ευχαί είναι υπέρ των Ελλήνων , όλαι αι καρδίαι πάλλουσιν υπέρ αυτών, και αι δεήσεις , όσας οι αληθείς χριστιανοί διευθύνουσιν εις τον Ουρανόν επιταχύνουν τον θρίαμβον.
Εις Γαλλίαν , εις Ελβετίαν , οι γυναίκες και τα τέκνα συνάζουν χρήματα δια τους γενναίους Έλληνας, απανταχόθεν συνεισφοράς λαμβάνομεν δια να σας αποστείλωμεν…’’

Εκ Φλωρεντίας τη 16-28 Μαίου 1826
Ο Ιππεύς Ι. Γ. Ευνάρδος


Εφημερίς ‘’ Ο Φίλος του Νόμου’’ 1826 αριθ. Φύλ. 223