Η απόφαση

‘’...Bλέποντες τόν εαυτόν μας, τό στράτευμα καί τούς πολίτας, εν γένει μικρούς καί μεγάλους παρ ελπίδα εστερημένους από όλα τά κατεπείγοντα αναγκαία τής ζωής πρό 40 ημέρας καί ότι επληρώσαμεν τά χρέη μας ως πιστοί στρατιώται τής πατρίδος εις στενήν πολιορκίαν ταύτην καί ότι, εάν μίαν ημέραν υπομείνωμεν περισσότερον, θέλομεν αποθάνει όρθιοι εις τούς δρόμους όλοι.. Θεωρούντες εκ τού άλλου ότι μάς εξέλιπεν κάθε ελπίς βοηθείας καί προμηθείας τόσον από τήν θάλασσαν καθώς καί από τήν ξηράν, ώστε νά δυνηθώμεν νά βαστάξωμεν, ενώ ευρισκόμεθα νικηταί τού εχθρού, αποφασίσαμεν ομοφώνως: H έξοδος μας νά γίνη βράδυ εις τάς δύο ώρας τής νυκτός 10 Aπριλίου, ημέρα Σάββατον καί ξημερώνοντας τών Bαϊων, κατά τό εξής σχέδιον, ή ελθη ή δέν έλθη βοήθεια...

Eν Mισολογγίω 10 Aπριλίου 1826.‘’

Κυριακή, 19 Φεβρουαρίου 2017

ΩΣΑΝ ΛΕΟΝΤΕΣ ΚΛΕΙΣΜΕΝΟΙ ΕΙΣ ΚΛΩΒΟΝ, ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΖΗΤΟΥΝ ΝΑ ΟΡΜΗΣΟΥΝ, ΝΑ ΞΕΣΧΙΣΟΥΝ, ΝΑ ΑΠΟΛΕΜΙΣΟΥΝ, ...ΩΣ ΜΑΚΕΛΛΕΙΣ(ΧΑΣΑΠΗΔΕΣ)


......Πνιγμένοι, αξιωματικοί και στρατιώται, εις τον καπνόν και εις τον κονιορτόν και εις τον ιδρώτα, και από  την πυρίτιδα αλειμένοι το πρόσωπων και χείρας με βραχνιασμέναις φωναίς (από πολλάς φωνάς), μόλις ανεγνώριζες τον φίλος σου και τον διέκρινες εις τον πόλεμον. Άλλοι, από τους Τούρκους όπου εφόνευαν, άλλοι από τους πληγωμένους Έλληνας και φονευμένους Έλληνας και τους φονευέμενους, τους οποίους εσήκωναν άλλοι, από πολλούς άλλους του οποίους η βόμβα ή η σφαίρα τους σήκωνεν από την συνδροφίαν έως την κορυφή, ωσάν μακελλείς(χασάπηδες).

Το νερόν των Στερνών, από τους διαφόρους όπου εφονεύονται  εκ των πυροβόλων του εχθρού πλησίον της στέρνας, είχεν γίνει ένα μίγμα αλλόκοτον, ότι ήθελες μέσα εύρισκες, μυαλά, εντόσθια, αίμα, κεφάλια – και οι Έλληνες έπιναν από αυτό και υπέμνεσκαν με όλην την αδιαφορία. Όλοι οι στρατιώται εφαίνοντο να γυρίζουν μέσα εις τα προχώματα ατρόμητοι, ωσάν λέοντες κλεισμένοι εις τον κλωβόν, οι οποίοι ζητούν να ορμήσουν, να ξεσχίσουν, να απολεμίσουν.

Όλοι ζητούσαν εξόδους και ένας μόνος να τα έκαμνεν κίνημα έκτακτον, ήτον να κινήση όλους εις αυτό από άμμιλαν και τότε να γίνουν θαύματα.....

ΝΙΚΟΛΑΟΥ Κ. ΚΑΣΟΜΟΎΛΗ – Ενθυμήματα Στρατιωτικά της Επαναστάσεως των Ελλήνων 1821- 1833.
‘’ Οι δε Μεσολογγίται εις όλον το διάστημα της πολιορκίας έδωκαν άπειρα δείγματα της καρτερίας και γενναιοψυχίας των , διότι ήταν εκ των πρώτων, όπου να ριψοκινδυνεύουν , οι πρώτοι εις τας μάχας και όπου ηρίστευον ελάμβαναν μόνοι σχεδόν και πάντοντε μέρος εις τας εξόδους , αφήνοντες κατά ταύτας τους πλειότερους νεκρούς και επέστρεφαν με τους περισσότερους τραυματίας. Εφύλαττον δε πάντοτε τας πλέον επικινδύνους θέσεις και ως πυροβολισταί εις τα κανονοστάσια και με τα τουφέκια εστέκοντο εις τας επάλξεις ’’ ΣΤΡΑΤΗΓΟΣ ΣΠΥΡΟΜΗΛΙΟΣ