Η απόφαση

‘’...Bλέποντες τόν εαυτόν μας, τό στράτευμα καί τούς πολίτας, εν γένει μικρούς καί μεγάλους παρ ελπίδα εστερημένους από όλα τά κατεπείγοντα αναγκαία τής ζωής πρό 40 ημέρας καί ότι επληρώσαμεν τά χρέη μας ως πιστοί στρατιώται τής πατρίδος εις στενήν πολιορκίαν ταύτην καί ότι, εάν μίαν ημέραν υπομείνωμεν περισσότερον, θέλομεν αποθάνει όρθιοι εις τούς δρόμους όλοι.. Θεωρούντες εκ τού άλλου ότι μάς εξέλιπεν κάθε ελπίς βοηθείας καί προμηθείας τόσον από τήν θάλασσαν καθώς καί από τήν ξηράν, ώστε νά δυνηθώμεν νά βαστάξωμεν, ενώ ευρισκόμεθα νικηταί τού εχθρού, αποφασίσαμεν ομοφώνως: H έξοδος μας νά γίνη βράδυ εις τάς δύο ώρας τής νυκτός 10 Aπριλίου, ημέρα Σάββατον καί ξημερώνοντας τών Bαϊων, κατά τό εξής σχέδιον, ή ελθη ή δέν έλθη βοήθεια...

Eν Mισολογγίω 10 Aπριλίου 1826.‘’

Τρίτη, 23 Δεκεμβρίου 2014

ΠΗΓΕΣ ΕΙΣ ΤΟ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ, ΜΕΡΑ ΠΟΥ ΑΝΘΙΣΑΝ ΟΙ ΛΟΓΓΟΙ ΓΙΑ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΤΟΥ ΘΕΟΥ
88  Πγες ες τ Μεσολόγγι τν μέρα το Χριστο,
μέρα πο νθισαν ο λόγγοι γι τ τέκνο το Θεο.

89  Σο 'λθε μπρς λαμποκοπώντας Θρησκεία μ' να σταυρό,
κα τ δάκτυλο κινώντας πο νε τν ορανό,

90  «σ' ατό», φώναξε, «τ χμα στάσου λόρθη, λευθεριά!».
Κα φιλώντας σου τ στόμα μπαίνει μς στν κκλησιά.

91  Ες τν τράπεζα σιμώνει, κα τ σύγνεφο τ χν
γύρω γύρω τς πυκνώνει πο σκορπάει τ θυμιατό.

92 γρικάει τν ψαλμωδία πο δίδαξεν ατή·
βλέπει τ φωταγωγία στος γίους μπρς χυτή.

93  Ποιο εν' ατο πο πλησιάζουν μ πολλ ποδοβολή,
κι άρματ', ρματα ταράζουν; πετάχτηκες σύ!

94  , τ φς πο σ στολίζει, σν λίου φεγγοβολ,
κα μακρίθεν σπινθηρίζει, δν εναι, χι, π τ γ.

95  Λάμψιν χει λη φλογώδη χελος, μέτωπο, φθαλμός·
φς τ χέρι, φς τ πόδι, κι λα γύρω σου εναι φς.

96  Τ σπαθί σου ντισηκώνεις, τρία πατήματα πατς,
σν τν πύργο μεγαλώνεις, κι ες τ τέταρτο κτυπς.

97  Μ φων πο καταπείθει προχωρώντας μιλες:
«Σήμερ', πιστοι, γεννήθη, ναί, το κόσμου Λυτρωτής.

98  Ατς λέγει, φοκρασθετε «γ εμ' λφα, μέγα γώ·
πέστε, πο θ' ποκρυφθετεσες λοι, ν ργισθ;

99  Φλόγα κοίμητήν σας βρέχω,πού, μ' ατν ν συγκριθ
κείνη κάτω πο σας χω,σν δροσι θέλει βρεθε.


Ο εθνικός μας ποιητής Διονύσιος Σολωμός απευθυνόμενος στην Ελευθερία σε β' ενικό πρόσωπο αναφέρεται στα γεγονότα της 1ης πολιορκίας του Μεσολογγίου. -  '' Ύμνος εις την Ελευθερίαν '' (Απόσπασμα)

‘’ Οι δε Μεσολογγίται εις όλον το διάστημα της πολιορκίας έδωκαν άπειρα δείγματα της καρτερίας και γενναιοψυχίας των , διότι ήταν εκ των πρώτων, όπου να ριψοκινδυνεύουν , οι πρώτοι εις τας μάχας και όπου ηρίστευον ελάμβαναν μόνοι σχεδόν και πάντοντε μέρος εις τας εξόδους , αφήνοντες κατά ταύτας τους πλειότερους νεκρούς και επέστρεφαν με τους περισσότερους τραυματίας. Εφύλαττον δε πάντοτε τας πλέον επικινδύνους θέσεις και ως πυροβολισταί εις τα κανονοστάσια και με τα τουφέκια εστέκοντο εις τας επάλξεις ’’ ΣΤΡΑΤΗΓΟΣ ΣΠΥΡΟΜΗΛΙΟΣ