Η απόφαση

‘’...Bλέποντες τόν εαυτόν μας, τό στράτευμα καί τούς πολίτας, εν γένει μικρούς καί μεγάλους παρ ελπίδα εστερημένους από όλα τά κατεπείγοντα αναγκαία τής ζωής πρό 40 ημέρας καί ότι επληρώσαμεν τά χρέη μας ως πιστοί στρατιώται τής πατρίδος εις στενήν πολιορκίαν ταύτην καί ότι, εάν μίαν ημέραν υπομείνωμεν περισσότερον, θέλομεν αποθάνει όρθιοι εις τούς δρόμους όλοι.. Θεωρούντες εκ τού άλλου ότι μάς εξέλιπεν κάθε ελπίς βοηθείας καί προμηθείας τόσον από τήν θάλασσαν καθώς καί από τήν ξηράν, ώστε νά δυνηθώμεν νά βαστάξωμεν, ενώ ευρισκόμεθα νικηταί τού εχθρού, αποφασίσαμεν ομοφώνως: H έξοδος μας νά γίνη βράδυ εις τάς δύο ώρας τής νυκτός 10 Aπριλίου, ημέρα Σάββατον καί ξημερώνοντας τών Bαϊων, κατά τό εξής σχέδιον, ή ελθη ή δέν έλθη βοήθεια...

Eν Mισολογγίω 10 Aπριλίου 1826.‘’

Πέμπτη, 26 Ιανουαρίου 2012

…Η ΑΦΙΞΙΣ ΤΟΥ ΛΟΡΔΟΥ ΒΥΡΩΝΟΣ ΕΧΑΙΡΕΤΙΣΘΗ ΔΙΑ ΚΑΝΟΝΙΟΒΟΛΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΦΕΚΟΒΟΛΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑ ΠΑΙΑΝΩΝ ΠΟΛΕΜΙΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ , ΤΩΝ ΟΠΟΙΟΝ ΟΙ ΗΧΟΙ ΗΣΑΝ ΟΠΩΣΟΥΝ ΒΑΡΒΑΡΟΙ… (Η άφιξη του Byron χαιρετίσθηκε με κανονιές και ομοβροντίες και με άγρια μουσική)


                          
‘’Η άφιξις του λόρδου Βύρωνος εχαιρετίσθη πανηγυρικώς δια κανονιοβολισμών και τουφεκοβολισμών και δια παιάνων πολεμικής μουσικής, των οποίον οι ήχοι ήσαν οπωσουν  βάρβαροι.. Πλήθος στρατιωτών και πολιτών πάσης τάξεως ,φύλου και ηλικίας ήτο σhυναθροισμένος εις την παραλίαν, όπως εκδηλώση την χαρά αυτού δια την αφιξίν του. Η ελπίς και η ευχαρίστησις ήσαν εξωγραφισμέναι εις όλα τα πρόσωπα. Ο λόρδος Βύρων απεβιβάσθη εις την ξηράν δια λέμβου Σπετσιωτικής έφερε στολήν ερυθράν , και εφαίνετο υγιώς έχων, αλλά σφοδρώς συγκινημένος εκ του θεάματος της υποδοχής του.
 Τον συνάντησα κατά την στιγμή της αποβιβασεώς του και μετά τινα λεπτά εισηρχόμεθα εις την οικία , ητις είχε ετοιμασθή δια να καταλύσωμεν, και εις την οποία είχε διαμείνει προηγουμένος ο συνταγματάρχης Στάνχωπ. Αδυνατώ να περιγράψω την καταλαβούσαν με εκ της σκηνής εκείνης συγκίνησιν μετά κόπου συνεκράτουν τα διακρυά μου 
Αγνοώ εάν η συντριβή μου αυτή προήρχετο εκ των εκδηλώσεων της χαράς και της ευδαιμονίας , τας οποίας εβλέπομεν εζωγραφισμένας εις όλα τα πρόσωπα , ή εκ της ευχαριστήσεως , την οποία ησθανόμεθα ημείς, διότι ευρισκόμεθα επί τέλους σώοι και υγιείς επί Ελληνικού εδάφους ,αφού διατρέξαμεν τόσους κινδύνους εν διαστήματα ολίγνω ημερών.’’   
Περιγραφή της υποδοχής   του   Λόρδου  Βύρωνα   στο  Μεσολόγγι  από  τον  CONTE PIETRO CAMBA ( Iταλός κόμης, έφθασε στο Μεσολόγγι την 4η Ιανουαρίου 1824 , πριν από την άφιξη του Λόρδου Βύρωνα, ακόλουθος  του & υπαρχηγός  της  εκστρατεία κατά της  Ναυπάκτου τον Φεβρουάριου του 1824.

‘’ Οι δε Μεσολογγίται εις όλον το διάστημα της πολιορκίας έδωκαν άπειρα δείγματα της καρτερίας και γενναιοψυχίας των , διότι ήταν εκ των πρώτων, όπου να ριψοκινδυνεύουν , οι πρώτοι εις τας μάχας και όπου ηρίστευον ελάμβαναν μόνοι σχεδόν και πάντοντε μέρος εις τας εξόδους , αφήνοντες κατά ταύτας τους πλειότερους νεκρούς και επέστρεφαν με τους περισσότερους τραυματίας. Εφύλαττον δε πάντοτε τας πλέον επικινδύνους θέσεις και ως πυροβολισταί εις τα κανονοστάσια και με τα τουφέκια εστέκοντο εις τας επάλξεις ’’ ΣΤΡΑΤΗΓΟΣ ΣΠΥΡΟΜΗΛΙΟΣ